Sõduriõpik

Allikas: Traadita Wiki by Jan & Co.

5. SIDE

5.1. KUULDEKOODID

TÄHESTIKU RAHVUSVAHELINE KUULDEKOOD

A – Alfa(´al‘fa) O – Oscar(´oska) 
B – Bravo(´bra:vou) P – Papa(pa´pa:) 
C – Charlie(´tsa:li) Q – Quebec(kwi´bek) 
D – Delta(´delta) R – Romeo(´roumiou) 
E – Echo(´ekou) S – Sierra(´siera) 
F – Foxtrot(´fokstrot) Š – šahh (šahh) 
G – Golf(´go(l)f) Z – Zulu(´zu:lu:) 
H – Hotel(hou´tel) Ž – Žurnaal (z´urnaal) 
I – India(´india) T – Tango(´tangou) 
J – Juliet(dzu´:ljet) U – Uniform(´ju:nifo:m) 
K – Kilo(´kilou) V – Victor(´vikta) 
L – Lima(´li:ma) W – Whiskey(´wiski) 
M – Mike(maik) X – X-ray(´eks´rei) 
N – November(no´vembe) Y – Yankee(´janki) 

Täppidega tähtede edastamiseks kuuldekoodidena kasutatakse

Õ – Õnne Ä – Ärni Ö – Ööbik Ü – Ülle 

Eesti keeles kasutatavad numbrid:

1 – üks 6 – kuus 
2 – kaks 7 – seitse 
3 – kolm 8 – kaheksa 
4 – neli 9 – üheksa 
5 – viis 0 – null 

Inglise keeles kasutatavad numbrid:

1 – one(uan) 6 – six(siks) 
2 – two(tu:) 7 – seven(´seven) 
3 – three(θri:) 8 – eight(eitθ) 
4 – four(fo:r) 9 – nine(nain) 
5 – five(faiv) 0 – zero(´zirou) 

Inglise keelt kasutatakse ainult rahvusvahelistes raadio-võrkudes (Side-eskiri 2000, lisa 2.2).

5.2 SIDEPIDAMISVIISID: RAADIO-, TRAAT- JA ALTERNATIIVSIDE

Traatside Raadioside Alternatiivside

Alternatiivside jaotatakse kolmeks:

1. kullerside ehk virgatsside; 
2. signaalside; 
3. tsiviilside. 

Traatside headeks külgedeks on:

•turvalisus pealtkuulamise suhtes; •raske avastada, ei sõltu ilmastikust; •majanduslikult odav, ei nõua eriti erialaseid teadmisi ja oskusi; kõik traatsidevahendid on ühildatavad.

Traatside halvemateks külgedeks on:

•mobiilsuse puudumine; •suur elavjõukulu ühenduse loomisel; •varustuse hulk on suur; •moondamata kaabel on kergesti avastatav; •kõnelustest osavõtjate hulk on piiratud.

Raadioside eelised on:

•suur mobiilsus; •ühenduse loomine lühikese ajaga; •piiramatu hulk korrespondente; •varustuse hulk on väike; •ühendust on võimalik võtta kõikides suundades; •side loomine ei sõltu maastiku liikumis-kõlbulikkusest, vastase tuli ei katkesta ühendust.

Raadioside miinusteks on:

•sõltuvus asukohast (mäed, hooned) ja ilmastiku-tingimustest (äike, päike); •raadiosidet on võimalik pealt kuulata ja vastane saab seda häirida; •raadiosidevahendid on kallid, nõuavad erialast väljaõpet ning kõik raadiojaamad pole omavahel ühildatavad.

OHUTUSTEHNIKA RAADIOJAAMADEGA TÖÖTAMISEL

•Raadiojaam paigaldatakse töökorda paigaldusjuhendi järgi. •Ei ole soovitav olla saatel raadiojaama antennide vahetus läheduses. •Ei ole soovitav saatel raadiojaama antennist kinni võtta, kui raadiojaam läheb saatele täisvõimsusel. •Raadioseadme ja korpuse avamine ja pingestatud osade kaitseta jätmine on keelatud. •Võrgupinget kasutav raadiojaam tuleb maandada.

Ohutustehnika antennimastidega töötamisel

•Antennimastidega töötaja peab olema saanud piisava koolituse ja tundma masti varustust. •Ei tohi tõusta masti, kui oled haige, väsinud või rohtude mõju all. •Äikeselise ilmaga on töö keelatud. •Suure tuulega (üle 15 m/s) otsusta töö jätkamise ülem. •Riietuda tuleb vastavalt ilmastikule. •Meeskonnal peab olema omavahel kogu aeg silmside. •Pimedal ajal peab olema masti püstituskoht piisavalt valgustatud. •Varustust, mis pole korras, on keelatud kasutada. •Masti otsa ei või tõusta kiirgusallikate töötamise ajal. •Ohualale ei tohi lubada kõrvalisi isikuid. •Poste (maste) kandes peavad kõik olema ühel pool posti (masti). •Tugivöö kett peab tööde ajal olema alati kinnitatud ümber posti. •Enne vana posti otsa ronimist tuleb kindlaks teha, kui lagunenud on post. •Masti- ja antennitöödel tuleb alati kanda kiivrit. •Töövahendeid tuleb alati kontrollida enne masti püstitamist. •Antennide paigaldamist liiklusmagistraalide kohale tuleb vältida. •Antenne ei tohi ehitada kõrgepingeliinide kohale või alla. •Antennis ja selle ühendusjuhtmes ei tohi olla sõlmi ega jootekohti. •Ühesuunaliste antennide vahemaa peab olema vähemalt 5 meetrit ja teineteisega otsesuunas ristuvate antennide vahe 2 meetrit. •Antenni peab olema võimalik maandada. •Antenni viskeraskusega paigaldades tuleb hoiduda teiste isikute vigastamisest. Viskeraskuse heitmisel tuleb kõva ja selge häälega hüüda: „Ettevaatust, viskan!” •Antennimasti püstitamisel tuleb järgida konkreetse masti püstitamise reegleid.

5.3 RAADIOSIDE LOOMINE

Raadioside loomisel edastatakse standardväljakutse järgmiselt:

Näiteks:“AK3, DL5 kuuldel.”

Halva kuuldavuse korral või juhul, kui vastust ei saada, korratakse väljakutsutava raadiojaama kutsungit kaks korda.

Näiteks:“AK3, AK3, DL5 kuuldel.”

Mitme korrespondendi üheaegse väljakutsumise korral :

Näiteks:“BM1, AR2, AK3, DL5 kuuldel.”

Standardväljakutsele vastatakse järgmiselt:

Näiteks:“AK3 kuuldel.”

Kui kolmandale väljakutsele vastust ei saada, on valveradist kohustatud edastama fraasi:

Näiteks:“AK3 lõpp.”

Häireteta raadioside korral töötatakse sõnata “kuuldel”.

Raadiokõnelused

Näiteks: “Lubage täita ülesannet.”

“Luban.”

Näiteks:“AK3, orientiir 1, tankitõrjesuurtükk hävitada.”

“Sain.”

Näiteks: “BM1, DL5, koondada tuli kõrgendikule Kaalikas.

Koondada tuli kõrgendikule Kaalikas.” (BM1 on ühiskutsung.)

EDASTAMISEKS KEELATUD ANDMED

Raadio kaudu on avatud režiimi kasutades keelatud edastada andmeid, mis sisaldavad kas täiesti salajase, salajase või konfidentsiaalse tasemega teavet, aga samuti ametkondlikke andmeid:

•ametiisikute sõjaväelisi auastmeid, ametinimetusi ja perekonnanimesid; •üksuste, allüksuste ning staapide/juhtimispunktide tegelikke nimetusi ning numbreid; •üksuste, allüksuste ja staapide/juhtimispunktide liikumise tegelikke suundi väljendavat informatsiooni; •sidesõlmede ja väeosade asukohti tähistavaid tegelikke kohanimesid; •salastamis- või sagedushüpperežiimi puudutavaid andmeid; •raadioseansside aegu; •andmeid, millest võib järeldada raadiojaama kuuluvust ühele või teisele väeosale või määrata kindlaks täidetavate ülesannete iseloomu. Täiesti salajase, salajase või konfidentsiaalse tasemega teavet on sidekanali kaudu keelatud edastada, kui ei kasutata vastavat krüpteerimistaset tagavaid seadmeid!


Välised lingid